Propozice soutěže

Propozice soutěže

Soutěžní podmínky

Design Cabinet CZ, z. s. společně s nadací SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015 a zúčastněnými univerzitami a vysokými školami vyhlašují mezinárodní soutěž o Národní cenu za studentský design 2020.

Mezinárodní soutěž je určena pro univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, střední odborné školy a odborná učiliště se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel, výtvarného umění a příbuzných oborů v České republice i v zahraničí.

1 Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2020

1.1 Cíl soutěže

Cílem soutěže je propojování škol a studentů s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami a trvalé monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace tvorby studentů studujících obory zaměřené na design, architekturu, umělecká řemesla, výtvarné umění a příbuzné obory.

1.2 Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2017, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy z České republiky i zahraničí.

1.3 Předmět soutěžní přehlídky 2020

 1. druhové a časové vymezení:

  Klauzurní, semestrální, absolventské a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti vizuální komunikace, které vznikly po 1. 1. 2017 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže.

 2. obsahové vymezení:

  Práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem vizuální komunikace — např. grafický design (plakáty, knihy, brožury, vizuální styly, typografie, navigační systémy, experimentální přístupy v grafickém designu, grafický design v mezioborové spolupráci aj.), užitá a reklamní fotografická tvorba vztahující se k designu, graffiti, digitální média, motion design aj.

 3. formální náležitosti:

  Formální náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Přihlášené práce, které neodpovídají vymezení podle článku 1 těchto propozic nebo nesplní formální náležitosti podle přílohy č. 1, nebudou do soutěže přijaty.

  Ze soutěže budou rovněž vyřazeny práce, k nimž nebude ve stanoveném termínu uhrazen registrační poplatek podle čl. 3.2 těchto propozic.

2 Poroty, způsob posouzení přijatých prací a jejich ocenění

2.1 Poroty

Vyhodnocení soutěžních prací provedou tři na sobě nezávislé odborné poroty jmenované s přihlédnutím k návrhům vyhlašovatelů ředitelem Design Cabinetu CZ, z. s. .

Národní vysokoškolská porota bude složena ze jmenovaných vysokoškolských pedagogů, národní středoškolská porota ze jmenovaných středoškolských pedagogů, mezinárodní porota z nezávislých profesionálních designérů a tvůrců, expertů z významných studií a institucí a kurátorů muzeí.

Porotci budou jmenováni za součinnosti jednotlivých vzdělávacích institucí a dalších vypisovatelů soutěže.

Národní vysokoškolská porota a národní středoškolská porota budou složeny mimo jiné podle těchto zásad:

 • členem poroty se stává se souhlasem školy pedagog, z jehož ateliéru (třídy)/školy se do soutěže přihlásily více než 2 soutěžní práce;

 • každá vyzvaná vzdělávací instituce sama podá podle vlastního uvážení návrhy na náhradníky s přihlédnutím k doporučení ředitele Design Cabinetu CZ z. s.;

 • část poroty tvoří pedagogové škol, jejichž studenti získali ocenění (Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design) v předchozím bienálovém ročníku soutěže;

 • v případě, kdy by složení poroty nereflektovalo zastoupení oborů přihlášených prací, bude jmenován další člen poroty podle výsledků minulého bienálového ročníku soutěže;

Složení a práce mezinárodní poroty bude zveřejněna v samostatném dokumentu.

Školy vyzve k účasti na práci poroty ředitel Design Cabinetu CZ, z. s. zahraniční školy ředitel nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH.

Složení porot bude uveřejněno na www.designcabinet.cz, www.studentskydesign.cz, webových stránkách spolupracujících vypisovatelů soutěže a na webových stránkách vysokých škol a univerzit do konce července 2020.

Členství v porotách je čestné.

2.2 Způsob hodnocení národních pedagogických porot pro univerzity a vysoké školy a pro vyšší a střední odborné školy

První kolo hodnocení prací bude probíhat elektronickou cestou.

Design Cabinet CZ nabídne jmenovaným porotcům zpracované všechny potřebné podklady (fotodokumentaci, videa, animace, anotace ad. v digitální podobě), tabulku přihlášených prací, kritéria hodnocení, bodovou škálu pro hodnocení a hodnotící tabulky.

Porotci budou hodnotit jednotlivě záznamem do tabulky s určenými kritérii bodovým systémem.

Porotci budou hodnotit práce anonymně, tj. označené pouze registračními čísly (bez znalosti jmen soutěžících a škol).

Ředitel Design Cabinetu CZ je tajemníkem poroty a jmenuje svého zástupce. Tajemník poroty zpracuje vyplněné hodnotící tabulky, a pak podle počtu získaných bodů od všech porotců určí práce, které budou nominovány na Národní cenu za studentský design 2020. V případě, že nebude jasná bodová hranice pro určení nominací, budou porotcům zaslány nové podklady k dalšímu kolu hodnocení.

Tajemník a jeho zástupce odpovídají za organizaci hodnocení, komunikaci s porotci, za vedení dílčí dokumentace a za vypracování závěrečného protokolu.

Členové národní vysokoškolské a národní středoškolské poroty budou mít na hodnocení prací nejméně 10 dnů.

Posuzovány budou všechny přihlášené a přijaté práce.

Bodové hodnocení poroty bude zaprotokolováno.

2.3 Nominace a postup do mezinárodního závěrečného kola soutěže

Národní vysokoškolská a národní středoškolská porota rozhodují v závislosti na bodovém hodnocení o nominacích na Národní cenu za studentský design 2020. V závěrečném kole soutěže udělí nezávislá mezinárodní porota složená z profesionálních designérů a odborníků (respektované osobnosti oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou) ocenění ve stupni Dobrý studentský design 2020, Excelentní studentský design 2020, Národní cenu za studentský design 2020 *GRAND. Nejvýše ohodnocená práce z vyšších odborných nebo středních odborných škol získává ocenění Národní cena za studentský design 2020 *JUNIOR (pokud národní porota nerozhodne jinak).

Všem nominovaným pracím mohou být uděleny i zvláštní ceny spolupracujících vyhlašovatelů a partnerských subjektů. Ceny, finanční odměny ve výši větší než 100 000 Kč a hmotné dary budou zveřejněny později.

3 Financování soutěže a registrační poplatek

3.1 Způsob financování

Soutěž je založena na financování z více zdrojů. I v ročníku 2020 je základem registrační poplatek, představující finanční spoluúčast škol, respektive studentů, kteří se přihlásí samostatně. Hlavním zdrojem financování soutěže jsou příspěvky soukromých subjektů.

Pro zajištění soutěže je veden u banky FIO, a. s. účet číslo
Číslo účtu: 2101623193/ 2010

IBAN: CZ6720100000002101623193
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Účel platby: přiřazené registrační číslo (bude zasláno přes e-mail)

3.2 Registrační poplatek

Registrační poplatek činí 1000 Kč pro každou podanou přihlášku.

Zaregistrovaná přihláška bude označena registračním číslem, které bude shodné s číslem faktury (tj. variabilním symbolem pro bezhotovostní platbu) na výše uvedený účet (viz odstavec 3.1 Způsob financování). V případě hromadné platby školy pro větší počet studentů bude rovněž přidělen variabilní symbol. Specifický symbol soutěže je 20 000.

Splatnost registračního poplatku je čtrnáct dnů od vystavení faktury.

V případě neuhrazení registračního poplatku bude přihláška ze soutěže vyřazena.

Registrační poplatek slouží k administrativnímu a organizačnímu zajištění průběhu soutěže.

4 Termíny pro podání přihlášek a pro předání soutěžních prací

4.1 Přihlášky

Podání přihlášky (registrace) probíhá do 26. června 2020 kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz. Po registraci přidělí Design Cabinet CZ, z. s.každé práci samostatné registrační číslo. Studentské práce poté soutěží a jsou hodnoceny anonymně pod tímto registračním číslem.

4.2 Soutěžní podklady a přílohy

Veškeré potřebné přílohy k přihlášce je nutno nahrát pomocí registračního formuláře na webové adresewww.studentskydesign.cz při zadávání přihlášky (viz předchozí odstavec) do 26. června 2020. Ve výjimečných a odůvodněných případech a po dohodě s vedením školy může být pro danou školu domluven jiný termín. O možnostech jiného termínu předání budou jednotlivé školy informovány prostřednictvím rektorů, děkanů, vedoucích kateder a ateliérů.

4.3 Svoz nominovaných prací k hodnocení národní porotou

Termín a místo svozu nominovaných prací bude všem sdělen na konci srpna a vyvěšen na www.studentskydesign.cz a www.designcabinet.cz.

Plakáty (o velikosti 70x100 cm nalepené na podložce kappa o max. tloušťce 0,5 cm) se budou předkládat mezinárodní porotě společně s nominovanými pracemi. Dodání plakátu není povinné, ale doporučené.

Práce nejsou pro hodnocení mezinárodní porotou ani výstavy v ČR pojištěny.

Pro zahraniční výstavy mohou být osloveni k odevzdání plakátů nebo prací v termínech jednotlivých výstav i další účastníci soutěže.

4.4 Vrácení podkladů

Plakáty a nominované práce budou soutěžícím vráceny na základě výzvy nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a Design Cabinetu CZ z. s.. Pokud nebudou do měsíce od výzvy vypisovatele vyzvednuty, budou zlikvidovány.


 

Vyhlášení výsledků a formy prezentace

4.5 Vyhlášení výsledků a předání cen

 1. Vyhlášení výsledků

  Vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v předpokládaném termínu 4. 12. 2020 v Plzni. Vypisovatelé soutěže si vyhrazují změnu místa a termínu, která bude včas oznámena. Všichni účastníci budou obesláni pozvánkou na slavnostní předávání cen.

 2. Mediální kampaň

  Vyhlašovatelé připraví pro soutěž mediální kampaň ve dvou vlnách. Měsíc před předáváním cen a týden před předáváním cen.

4.6 Prezentace soutěže

Prezentace výsledků a oceněných prací bude realizovaná podle výše finančních příspěvků soukromých subjektů. Výstava vybraných prací nominovaných na Národní cenu za studentský design 2020 proběhne v Plzni v kreativním prostoru DEPO2015 v předpokládaném termínu od 30. 11. 2020 do 9. 12. 2020. Předpokládá se, že i v roce 2020 a 2021 budou výsledky soutěže představeny v Praze a prostřednictvím Českých center v zahraničí.

4.7 Prezentace přihlášených prací

K výstavě bude připravena přiměřená forma dokumentace, v níž budou prezentovány všechny oceněné práce a uvedeny všechny přihlášené práce včetně škol, kde návrhy vznikly a vedoucích ateliérů.

V případě tištěné formy obdrží jeden prezentační produkt bezplatně každý účastník soutěže (student) a každé přihlášené škole bude předán bezplatně počet prezentačních produktů přiměřený k počtu přihlášených prací (v poměru cca 1:5).

Výsledky soutěže budou také prezentovány na webových stránkách Design Cabinetu CZ, webových stránkách studentský design, na stránkách spolupořádajících institucí, na partnerských webových stránkách a v případě zájmu i na webových stránkách jednotlivých škol nebo ateliérů.

5 Odborný garant soutěže a kontaktní adresa

Odborným garantem soutěže je Design Cabinet CZ, z. s.

Kontakt:

Design Cabinet CZ z. s.

+420 602 350 805 (PhDr. Lenka Žižková)
+420 733 155 985 (MgA. Lucie Kaslová) +420 734 587 770 (Viera Postníková)

E-mail:

info@designcabinet.cz
zizkova@designcabinet.cz

Web:

www.designcabinet.cz www.studentskydesign.cz

 

Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH

Mgr. Soňa Kratochvílová

+420 377 636 713 +420 721 685 589 skrato@fdu.zcu.cz

 

Příloha 1: Formální a obsahové náležitosti přihlášky a přihlášených prací

 1. Přihlášky do soutěže

Podání přihlášky probíhá kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz.

 1. Soutěžní práce

Soutěžní práce jsou přijímány ve formě adekvátní fotodokumentace či jiného obrazového vyjádření nahráním během vyplňování registračního formuláře na webové stránce www.studentskydesign.cz , a to ve formátu odpovídajícím technickým požadavkům uvedených ve webovém registračním formuláři.

Maximální počet souborů obrazových příloh (bez plakátu) je 8. Pro publikační účely je nutné, aby každý jednotlivý obrazový soubor obsahoval v názvu jednoznačný identifikační údaj (jméno autora, název práce, popřípadě autora fotografie) — nebo popisek k fotografiím.

V názvu souboru nesmí být použita diakritika (povoleny jsou pouze znaky A - Z, a - z, 0 - 9, a znak „podtržítko“ _). Pokud nebudou požadavky na formáty splněny, nebude práce do soutěže přijata. V případě jiné (méně obvyklé) formy prezentace (video či animace apod.) nás prosím kontaktujte e-mailem info@designcabinet.cz či na tel. MgA. Lucie Kaslové č. +420 733 155 985.

V případě nominace a postupu do mezinárodního kola budou soutěžící nebo školy na konci srpna a začátku září 2020 vyzváni k dodání návrhu:

 1. ve formě modelu, jako prototyp nebo hotový výrobek pro posuzování mezinárodní porotou (viz propozice pro mezinárodní kolo), pokud to povaha soutěžního díla vyžaduje;

 2. na prezentačním panelu (poster) o rozměrech 70 × 100 cm na výšku na tuhé kappa podložce (max. tloušťka 0,5 cm); práce adjustované v rámech či zasklené nebudou přijaty. Na zadní stranu je nutné uvést registrační číslo práce. Dodání plakátu není povinné, ale doporučené.

Práce a všechny dokumenty musejí být označeny zaslaným registračním číslem, avšak nesmí na nich být uvedeny jakékoliv jiné identifikační údaje, které by mohly narušit anonymní povahu soutěže (zejména jméno autora či název školy).

Modely (prototypy, výrobky) i prezentační panely (o rozměrech 70 × 100 cm na výšku) jsou určeny pro hodnocení mezinárodní porotou i k navazujícím výstavním účelům.

 1. Přílohy k soutěžním pracím

 1. Povinné přílohy

  Viz příloha č. 1, bod 2.

 1. Souhlas s podmínkami soutěže

Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách www.studentskydesign.cz autor (spoluautoři, škola) vyjadřuje (vyjadřují) souhlas s podmínkami soutěže, s dalším bezplatným využitím prací k výstavním, zpravodajským a propagačním, prezentačním a publikačním účelům, k uveřejnění kontaktu a práce na internetu a dává (dávají) svolení k tomu, aby Design Cabinet CZ, z. s. pořizoval k těmto účelům fotografie, videozáznamy atd. při plném respektování autorských práv.

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2016/697, směrnice 95/46/ES a související zákon č.101/2000 Sb., souhlasí přihlašovatel se zpracováním osobních údajů obsažených v dokumentaci soutěže a jejich archivací pro potřeby soutěže.

Soutěžící (škola) je výslovně srozuměn (srozuměna) rovněž s tím, že zaslaná soutěžní práce (chráněné dílo) může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku na odměnu užita k výše uvedeným účelům, a to všemi způsoby užití, pro všechny státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní práce organizátorem dále postoupena a ke stejným účelům užita třetí osobou, a to i po skončení soutěže.

Pro veškerá pravidla účasti, soutěžních podmínek a užívacích oprávnění je rozhodným právní řád České republiky. Všechny dotčené osoby jsou zavázány postupovat při řešení jakýchkoliv sporů souvisejících se soutěží přednostně smírným jednáním za účasti organizátora soutěže. Rozhodčími orgány příslušnými k řešení případných sporů, které se nepodaří uzavřít smírně s pomocí organizátora, jsou obecné soudy České republiky.