Propozice soutěže: Národní cena za studentský design 2013

Soutěž pro univerzity, vysoké školy, vyšší odborné školy, střední odborné školy a odborná učiliště se studiem designu, architektury, uměleckých řemesel a výtvarného umění.

Design Cabinet CZ společně s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, zúčastněnými univerzitami a vysokými školami, Slovenským centrem dizajnu, Unií profesionálních designérů ČR, Asociací užité grafiky a grafického designu, Obcí architektů ČR a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR vyhlašují celostátní soutěž o Národní cenu za studentský design 2013.

1 / Cíl soutěže, účastníci a předmět soutěžní přehlídky 2013

1.1 / Cíl soutěže

Cílem soutěže je propojování škol a studentů s průmyslem, výrobními, produkčními a obchodními firmami a trvalé monitorování, dokumentace, hodnocení a prezentace tvorby studentů studujících obory zaměřené na design, architekturu, umělecká řemesla a výtvarné umění.

1.2 / Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších odborných škol, středních odborných škol a odborných učilišť, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2013, za své školy nebo za sebe. Přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy.

1.3 / Předmět soutěžní přehlídky 2013

a) druhové a časové vymezení:
Klauzurní, semestrální, absolventské a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti designu, architektury, uměleckých řemesel a vizuální komunikace, které vznikly po 1. 1. 2011 a nebyly přihlášeny v předešlých ročnících této soutěže.

b) obsahové vymezení:
Práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem design a vizuální komunikace — např. produktový design (sklo, porcelán, oděv, textil, obuv, módní doplňky, nábytek, sanitární předměty, hračky, obaly, svítidla, hudební nástroje atd.), industriální design (doprava, zdravotnictví, strojírenství, technologie aj.), artdesign (šperk, různé předměty aj.), vizuální komunikace (grafický design, užitá, reklamní a volná fotografická tvorba, digitální média), umělecké řemeslo (všechny typy materiálů, knižní vazby ad.), interiérová řešení, architektura, scénografie, design spojený s konstrukčními pracemi (strojírenství, stavitelství, úprava krajiny).

c) formální náležitosti:
Formální náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Přihlášené práce, které neodpovídají vymezení podle článku 1 těchto propozic nebo nesplní formální náležitosti podle přílohy č. 1, nebudou do soutěže přijaty. Ze soutěže budou rovněž vyřazeny práce, k nimž nebude ve stanoveném termínu uhrazen registrační poplatek podle čl. 3.2 těchto propozic.

2 / Poroty, způsob posouzení přijatých prací a jejich ocenění

2.1 / Poroty

Vyhodnocení soutěžních prací provedou tři na sobě nezávislé odborné poroty jmenované s přihlédnutím k návrhům vyhlašovatelů ředitelem Design Cabinetu CZ.

Středoškolská porota bude složena z jmenovaných středoškolských pedagogů a profesionálních designérů či umělců, vysokoškolská porota z jmenovaných vysokoškolských pedagogů a profesionálních designérů či umělců, národní porota z nezávislých expertů, kurátorů a profesionálních designérů a umělců. Poroty mohou být mezinárodní. Porotci budou jmenováni za součinnosti jednotlivých vzdělávacích institucí a spoluvypisovatelů soutěže.

Středoškolská a vysokoškolská porota budou složeny mimojiné podle těchto zásad:
→ členem poroty se stává se souhlasem školy pedagog, z jehož ateliéru/školy se do soutěže přihlásily více než 2 soutěžní práce;
→ část poroty tvoří pedagogové škol, jejichž studenti získali ocenění (Národní cena za studentský design, Excelentní studentský design a Dobrý studentský design) v předchozím ročníku soutěže;
→ část poroty tvoří pedagogové škol, s nimiž byla projednána přímá spolupráce (Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav umění a designu Západočeské univerzity v Plzni, Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně);
→ v případě, kdy by složení poroty nereflektovalo zastoupení oborů přihlášených prací, bude jmenován další člen poroty podle výsledků loňského ročníku soutěže;
→ v případě početně silného zastoupení soutěžních prací z oboru vizuální komunikace (grafický design, užitá, reklamní a volná fotografická tvorba, digitální média), vznikne ve středoškolské nebo vysokoškolské porotě samostatná sekce porotců (jmenovaná dle pravidel obdobných ustanovení tohoto článku);
→ stejný postup by byl zvolen v případě oděvního designu, designu obuvi, oděvních doplňků a šperků; designu nábytku a interiéru, oborů sklo a porcelán, produktový a průmyslový design ad.

Složení a práce národní poroty bude zveřejněna v samostatném dokumentu.

Školy vyzve k účasti na práci poroty ředitel Design Cabinetu CZ. Každá vyzvaná vzdělávací instituce sama podá s přihlédnutím k doporučení ředitele Design Cabinetu CZ návrhy na porotce a jejich náhradníky podle vlastního uvážení.

Složení porot bude uveřejněno na www.designcabinet.cz, www.studentskydesign.cz, webových stránkách spoluvypisovatelů soutěže a na webových stránkách vysokých škol a univerzit (které projeví zájem) do konce července 2013.

Členství v porotách je čestné.

2.2 / Způsob hodnocení porot pro univerzity a vysoké školy a pro vyšší a střední odborné školy

→ Hodnocení prací bude probíhat elektronickou cestou.
→ Design Cabinet CZ nabídne jmenovaným porotcům zpracované všechny potřebné podklady (fotodokumentaci, videa, animace, anotace ad. v digitální podobě), tabulku přihlášených prací, kritéria hodnocení, bodovou škálu pro hodnocení a hodnotící tabulky. Porotci budou hodnotit jednotlivě záznamem do tabulky s určenými kritérii bodovým systémem.
→ Porotci budou hodnotit práce anonymně, tj. označené pouze registračními čísly (bez znalosti jmen soutěžících a škol).
→ Ředitel Design Cabinetu CZ jmenuje tajemníka poroty a jeho zástupce — tajemník poroty zpracuje vyplněné hodnotící tabulky a pak podle počtu získaných bodů od všech porotců určí práce, které budou nominovány na Národní cenu za studentský design. V případě, že nebude jasná bodová hranice pro určení nominací, budou porotcům zaslány nové podklady k dalšímu kolu hodnocení.
→ Tajemník a jeho zástupce odpovídají za organizaci hodnocení, komunikaci s porotci, za vedení dílčí dokumentace a za vypracování závěrečného protokolu.
→ Členové vysokoškolské a středoškolské poroty budou mít na hodnocení prací nejméně 10 dnů.
→ Posuzovány budou všechny přihlášené a přijaté práce.
→ Bodové hodnocení poroty bude zaprotokolováno.
→ Kterýkoliv člen poroty může po ukončení hlasování pomoci při zpracování sčítacích archů a sčítání zkontrolovat.

Kritéria hodnocení pro všechny oblasti designu mimo vizuální komunikace:
→ Původnost, originalita, inovace
→ Technická a technologická vyspělost
→ Soulad estetického, funkčního a ergonomického řešení
→ Etické, ekologické a sociální aspekty
→ Další aspekty, které budou formulovány porotami

Kritéria pro oblast vizuální komunikace budou porotou stanovena v případě samostatného hodnocení.

2.3 / Postup do národního závěrečného kola soutěže

Vysokoškolská a středoškolská porota rozhodují v závislosti na bodovém hodnocení o nominaci na Národní cenu za studentský design 2013. V závěrečném národním kole soutěže udělí nezávislá národní porota složená z profesionálních designérů a odborníků (respektované osobnosti oboru, které nejsou přímo spjaty s výukou) maximálně 10 ocenění ve stupni Dobrý design, 10 ocenění ve stupni Excelentní design a jednu Národní cenu za studentský design 2012.

Všem nominovaným pracím mohou být uděleny i zvláštní ceny spoluorganizujících a partnerských subjektů.

3 / Financování soutěže a registrační poplatek

3.1 / Způsob financování

Soutěž je založena na vícezdrojovém financování. I v ročníku 2013 je základem registrační poplatek, představující finanční spoluúčast škol, resp. studentů, kteří se přihlásí samostatně. Hlavním zdrojem financování soutěže jsou příspěvky soukromých subjektů.

Pro zajištění soutěže je veden u ČS, a.s. účet Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství číslo 145 503 389/0800 nadačního programu Design Cabinet CZ (daný specifickým symbolem soutěže 13.704).

3.2 / Registrační poplatek

Registrační poplatek činí 1000 Kč (včetně DPH) pro každou podanou přihlášku, s níž souhlasí vysílající škola (postup kontroly je u jednotlivých vzdělávacích institucí odlišný, princip je popsán v registračním formuláři na www.studentskydesign.cz).

Přihlásí-li student práci samostatně bez doporučení školy, činí registrační poplatek 1500 Kč (včetně DPH) pro každou podanou přihlášku.

Zaregistrovaná přihláška bude označena registračním číslem, které bude shodné s číslem faktury (tj. variabilním symbolem pro bezhotovostní platbu) na níže uvedený účet (viz odstavec Financování soutěže). V případě hromadné platby školy pro větší počet studentů bude rovněž přidělen variabilní symbol. Specifický symbol soutěže je 13.704. Splatnost registračního poplatku je čtrnáct dnů od vystavení faktury.

Registrační poplatek je možné zaplatit také v hotovosti v Design Cabinetu CZ / Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (Václavské nám. 31, Praha 1). V případě neuhrazení registračního poplatku bude přihláška ze soutěže vyřazena.

Registrační poplatek slouží k administrativnímu a organizačnímu zajištění průběhu soutěže.

4 / Termíny pro podání přihlášek a pro předání soutěžních prací

4.1 / Přihlášky

Podání příhlášky (registrace) probíhá do 25. června 2013 kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz. Po registraci přidělí Design Cabinet CZ každé práci samostatné registrační číslo. Studentské práce poté soutěží a jsou hodnoceny anonymně pod tímto registračním číslem.

4.2 / Soutěžní podklady a přílohy

Veškeré potřebné přílohy k přihlášce je nutno nahrát pomocí registračního formuláře na webové adrese www.studentskydesign.cz při zadávání přihlášky (viz předchozí odstavec) do 25. června 2013. Ve výjimečných a odůvodněných případech a po dohodě s vedením školy může být pro danou školu domluven jiný termín. O možnostech jiného termínu předání budou jednotlivé školy informovány prostřednictvím rektorů, děkanů, vedoucích kateder a ateliérů.

4.3 / Svoz nominovaných prací k hodnocení národní porotou

Termín a místo svozu nominovaných prací bude všem sdělen na konci srpna. Předpokládaný termín je 6. září 2013 do Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1.
Plakáty se budou předkládat národní porotě společně s nominovanými pracemi.

Práce nejsou pro hodnocení národní porotou pojištěny.

Pro zahraniční výstavy mohou být osloveni k odevzdání plakátů nebo exponátů v termínech jednotlivých výstav i další účastníci soutěže.

4.4 / Vrácení podkladů

Plakáty a nominované práce budou soutěžícím vráceny na základě výzvy Design Cabinetu CZ. Pokud nebudou do měsíce od výzvy vypisovatele vyzvednuty, budou předány do sbírek muzeí zabývajících se designem.

5 / Vyhlášení výsledků a formy prezentace

5.1 / Vyhlášení výsledků a předání cen

a) Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v předpokládaném termínu 11. 11. 2013 v divadle Disk. Design Cabinet CZ si vyhrazuje změnu místa a termínu, která bude včas oznámena. Všichni účastníci budou obesláni pozvánkou na slavnostní předávání cen.

b) Tisková konference
Vyhlašovatel připraví v den vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen tiskovou konferenci, na níž předá novinářům a představitelům médií tiskové podklady, CD/DVD s obrazovými podklady aj. K účasti na tiskové konferenci budou přizváni všichni ocenění studenti a jejich pedagogové nebo zástupci škol.

c) Mediální kampaň
Vyhlašovatel připraví pro soutěž mediální kampaň ve dvou vlnách. Měsíc před předáváním cen a týden před předáváním cen.

5.2 / Prezentace soutěže

Prezentace výsledků a oceněných prací bude realizovaná podle výše finančních příspěvků soukromých subjektů. Předpokládá se, že i v roce 2013 a 2014 budou výsledky soutěže představeny jak v České republice, tak prostřednictvím Českých center v zahraničí.

5.3 / Prezentace přihlášených prací

K výstavě bude připravena přiměřená forma dokumentace, v níž budou prezentovány všechny oceněné práce a uvedeny všechny přihlášené práce včetně škol, kde návrhy vznikly.

V případě tištěné formy obdrží jeden prezentační produkt bezplatně každý účastník soutěže (student) a každé přihlášené škole bude předán bezplatně počet prezentačních produktů přiměřený k počtu přihlášených prací (v poměru cca 1:5).

Výsledky soutěže budou také prezentovány na webových stránkách Design Cabinetu CZ, webových stránkách Studentský design, na stránkách spolupořádajících institucí, na partnerských webových stránkách a v případě zájmu i na webových stránkách jednotlivých škol nebo ateliérů.

6 / Odborný garant soutěže a kontaktní adresa

Soutěž je organizována Design Cabinetem CZ, Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství a spoluvypisovateli soutěže.

Kontakt:
Design Cabinet CZ
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské nám. 31, 110 00 Praha 1

tel.:
+420 224 225 001
+420 222 245 647
+420 602 350 805 (PhDr. Lenka Žižková)
+420 775 314 420 (MgA. Jiří Toman)

fax:
+420 224 233 136

e-mail:
info@designcabinet.cz
zizkova@designcabinet.cz

web:
www.designcabinet.cz

Příloha 1: Formální a obsahové náležitosti přihlášky a přihlášených prací

1 / Přihlášky do soutěže

Podání příhlášky probíhá kompletním vyplněním registračního formuláře (včetně přiložení obrazových příloh) na webové adrese www.studentskydesign.cz.

2 / Soutěžní práce

Soutěžní práce jsou přijímány ve formě adekvátní fotodokumentace či jiného obrazového vyjádření nahráním během vyplňování registračního formuláře na webové stránce www.studentskydesign.cz, a to ve formátu odpovídajícím technickým požadavkům uvedených ve webovém registračním formuláři. Maximální počet souborů obrazových příloh(bez plakátu) je 5. Pro publikační účely je nutné, aby každý jednotlivý obrazový soubor obsahoval v názvu jednoznačný identifikační údaj (jméno autora, název práce, popřípadě autora fotografie) — nebo popisek k fotografiím. V názvu souboru nesmí být použita diakritika (povoleny jsou pouze znaky A–Z, a–z, 0–9, – a _). Pokud nebudou požadavky na formáty splněny, nebude práce do soutěže přijata. V případě jiné (méně obvyklé) formy prezentace (video či animace apod.) nás prosím kontaktujte e-mailem (info@studentskydesign.cz).

V případě nominace a postupu do národního kola budou soutěžící nebo školy na konci srpna a začátku září 2013 vyzváni k dodání návrhu:
a) ve formě modelu, jako prototyp nebo hotový výrobek pro posuzování národní porotou (viz propozice pro národní kolo), pokud to povaha soutěžního díla vyžaduje; b) na prezentačním panelu (poster) o rozměrech 70 × 100 cm na výšku na tuhé kappa podložce (max. tloušťka 0,5 cm); práce adjustované v rámech či zasklené nebudou přijaty. Na zadní stranu je nutné uvést registrační číslo práce.

Práce a všechny dokumenty musejí být označeny zaslaným registračním číslem, avšak nesmí na nich být uvedeny jakékoliv jiné identifikační údaje, které by mohly narušit anonymní povahu soutěže (zejm. jméno autora či název školy).

Modely (prototypy, výrobky) i prezentační panely jsou určeny pro hodnocení národní porotou i k navazujícím výstavním účelům.

3 / Přílohy k soutěžním pracím

a) Přílohy povinné
Viz příloha č. 1, bod 2.

b) Přílohy doporučené
Doporučenou náležitostí pro nominované práce, které hodnotí národní porota, je anonymizované portfolio maximálně ve formátu A3 s textovou a obrazovou částí, obsahující popis díla — filozofii výrobku či díla (funkce, materiál, určení apod.), ukázku použití výrobku aj. Pro případ prezentace (výstavy) v zahraničí je doporučeno dodat portfolio i v jazyce anglickém. Autorský přístup k této formě prezentace přispívá k atraktivitě soutěžní práce.

c) Souhlas s podmínkami soutěže
Vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách www.studentskydesign.cz autor (spoluautoři, škola) vyjadřuje (vyjadřují) souhlas s podmínkami soutěže, s dalším bezplatným využitím prací k výstavním a publikačním účelům, k uveřejnění kontaktu a práce na internetu a dává (dávají) svolení k tomu, aby Design Cabinet CZ pořizoval k těmto účelům fotografie, videozáznamy atd. při plném respektování autorských práv.

Soubory ke stažení